සංචරණ සමාජ

සංචරණ සමාජ ස්ථාපිත කිරීම සදහා අයදුම්පත [අභ්‍යන්තර (SLITHM ) අයදුම්කරුවන්]

සංචරණ සමාජ ස්ථාපිත කිරීම සදහා අයදුම්පත (බාහිර අයදුම්කරුවන්)

සංචරණ සමාජ පිළිබද Powerpoint ඉදිරිපත් කිරීම

SLITHM හි සංචරණ සමාජය පිහිටුවීම සම්බන්ධ Powerpoint ඉදිරිපත් කිරීම

SLITHM විසින් සංස්කරණය කරන ලද සංචරණ සමාජ පිලිබඳ සංකල්පමය ප්‍රකාශනය