සුභ සාධන කටයුතු

1) ක්‍රිඩා කටයුතු

ක්‍රිඩා දිනය ද්වි වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබයි. මෙමගින් සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීමේ ක්‍රම දෙකෙහිම සිසුන්ගේ සහභාගිත්වය දැක්විය හැක. එනම් වසරේ පළමු හා දෙවන අර්ධ වර්ෂයේ පිළිවෙලින් ආයතනයට ඇතුල් වන සිසුන් හට මෙයට සහභාගි් විය හැක. මෙම ක්‍රිඩා ඉසව් සංවිධානය කරනුයේ සිසුන් අතර සාමුහික ක්‍රියාකාරකම් ගොඩ නැංවීමට හා ඔහුන්ගේ නිපුණතා හා නායකත්ව ගුණාංග වර්ධනය ඉලක්ක කර ගනිමිනි.

2) සමාජ වගකීම් ක්‍රියාකාරකම්

සමාජ වගකීම් ප්‍රවර්ධනය කරන වැඩ සටහන් ස`දහා ක්‍රියාකාරි ලෙස සහභාගි වීමට, ක්‍රම දෙකෙහිම ඇතුළත් වන සිසුන්ව දිරිමත් කරනු ලැඛෙි.  ඒවා අතරින්

  • ශ්‍රම දාන ව්‍යාපාර
  • ලේ දන්දීමේ ව්‍යාපාර හෝ
  • පහත සදහන් අනෙකුත් එවැනි වැඩ සටහන්

ළමා අනාථාගාර, වැඩිහිටි නිවාස හා රෝහල් වෙත පිවිස වියළි සලාක, ඇදුම් පරිත්‍යාග කීරිම හා  එහි නිවැසියන් සමග කාලය ගත කිරීම ආදි.

3) අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම්

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝ්ටල් කළමනාකරණ ආයතනයේ දක්ෂ සිසුන් හට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමට ආයතනයේ සුභ සාධන කමිටුව සැලසුම් සකස් කර ඇත. මෙහි අරමුණ වන්නේ අඩු වරප්‍රසාදලාභි පසුබිමක සිටින අයට මුල්‍යමය අනුග/හය සපයමින් ඔවුන්ගේ ඉගෙනුම් කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙන යාමට උපකාර කිරිමයි. ඊට අමතරව සිසුන්ගේ හා කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන්ගේ සුභ සාධන පහසුකම් ඉහළ නංවාලීම උදෙසා භෝජනාගාරයට පරිත්‍යාග කළ රුපවාහිනි කට්ටලයක් හා ජලපිරිපහදු පද්ධතියක් සවි කරන ලදිග දැනට ක්‍රියාතමක වෙමින් පවතින තවත් යෝජනාවක් වන්නේ සිසුන්ට පිරිවැය පදනම මත හෝ සහන මිලට ලිපි ද්‍රව්‍ය සැපයිමයි.තවද, සිසුන් හට පිරිවැය පදනම මත හෝ සහන මිලට තේ පැන් ලබා දීම පිළිබදවද සාකච්ඡා පවත්වා ඇත.