සිසුන් ස්ථාන ගත කිරිම

අධ්‍යාපන සැසි සම්පුර්ණ කිරිමෙන් පසු සිසුන් හට ප්‍රමුඛ පෙළේ තරු පන්ති නගර හෝටලයක හෝ නිවාඩු නිකේතනයක පුහුණුව ලැබීමට අවස්තාව ලැඛෙනු ඇත. හෝටල් පාසලෙන් ලබා ගත් න්‍යායාත්මක දැනුම ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරිමට කාර්මික පුහුණුවෙන් ඔවුන්ට ඉඩ සලසා ඇත. මුල්‍යමය වශයෙන් ඔවුන්ගේ පුහුණු කාල පරිච්ඡේදය තුළ ඔවුන්ගේ සේවාව වෙනුවෙන් ඔවුන්ට ගෙවීමක් ද ලැඛෙනු ඇත. නායකත්වය දැරිම, මුලිකත්වය ගැනීම හා කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් ආදි අංශයන්හි එක පුද්ගල සංවර්ධනයක් පසුව සිදු විය හැක.

ආගන්තුක සත්කාර කර්මාන්තයට පිවිසීමට සටන් කරන මෙම තරුණ සිසුන්ට මග පෙන්වීම ස`දහා හෝටල් හෝ නිවාඩු නිකේතන වලද අවස්ථාව ඇත. සිසුන් ස`දහා රැකියා ස්ථාන ගත කිරිම පහත පරිදි වර්ගීකරණය කළ හැක.

  • කෙටි කාලීන හා අර්ධ ස්ථාන ගත කිරිම
  • මාස 6ක කාර්මික පුහුණුව
  • සීමාවාසික පුහුණුව (මාස 6ක)
  • වැඩ සටහන සම්පුර්ණ කිරීමෙන් පසු රැකියා ස`දහා ස්ථාන ගත කිරිම

කෙටි කාලීන /අර්ධ කාලීන ස්ථානගත කිරිම

අධ්‍යයන සැසිය අතරතුර, හෝටල් මගින් සංවිධානය කරනු ලබන උත්සව හා අවස්ථාවන් ස`දහා සහභාගි වීමට සිසුන්ට අවස්ථාව ලැඛෙනු ඇත. මේවා සාමාන්‍යයෙන් පාසල් වේලාවෙන් පසු හෝ සති අන්තයන්හි පැවැත්වේ. ඔවුන්ගේ සේවාව වෙනුවෙන් සිසුන් හට දීමනාවක් ගෙවනු ලැබේ.

කාර්මික පුහුණුව

තමා විශෙAෂකරණය වු ක්ෂේත්‍රයට සමගාමීව හෝටලයක කාර්මික පුහුණුව ලබන සිසුන්. උදාහරණයක් ලෙස, ඉදිරිපස කාර්යාල මෙහෙයුම් පිළිබද පාඨමාලාවක් සම්පුර්ණ කර ඇති සිසුන් සදහා හෝටලයක ඉදිරිපස කාර්යාල දෙපාර්තමේන්තුව රැකියාවක් ලැබීමට අවස්ථාව ලැඛෙනු ඇත. සිසුන් හට ඔවුනගේ සේවාවන් සඳහා සාධාරණ වැටුපක් ලැඛෙනු ඇත.

සීමාවාසික පුහුණුව

මේමගින් හෝටලයේ විවිධ දෙපාර්තමේන්තු වල කාලයක් පුරාවට වැඩ කිරිමට සිසුන්ට අවස්ථාව සලසා ඇත. මුළු සිමාවාසික කාලය මාස 6ක් වන අතර ඔවුන්ගේ කාල සීමාව තුළ සිසුන් හට වේතනයක් ලැඛෙනු ඇත.

වැඩ සටහන සම්පුර්ණ කිරිමෙන් පසු රැකියා සඳහා ස්ථානගත කිරිම

තමා විසින් විශෙAෂකරණය  කරන ලද හා කුසලතාවයන් ලබා ගෙන ඇති ක්ෂේත්‍රය භාවිතා කරමින් හෝටල් හා නිවාඩු නිකේතන වල වැඩ කිරිමට තෝරා ගත හැක. වේතනය සේවා ගාස්තු ද ඇතුළත්ව කර්මාන්තයේ ප්‍රමීතීන් හා සමානුපාත වේ.