පුහුණු අවන්හල්

ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපන පුහුණු පහසුකම් සැලසීම සඳහා වායු සමනය කර ඇති අතර කාපට් කළ පුහුණු අවන්හල් 2කින් සමන්විත වේ. මෙම ආපනශාලා දැව මේස සහ පුටුවලින් සමන්විත වන අතර ස්ටීරියෝ සැකසුම් ඇත. සෝදා පිරිසිදු කරන ප්‍රදේශයක් හා පිඟන් සෝදන යන්ත්‍ර වලින් සමන්විත ප්‍රදේශයක්ද වේ.

එපමණක් නොව, ප්‍රායෝගික සැසිවලදී භාවිතයට ගත හැකි, පිඟන් කෝප්ප, හැඳී ගැරප්පු, වීදුරු උපකරණ වෙන් වෙන් වශයෙන් වෙන් කර ඇති වානේ කබඩ් වලින් සමන්විත වේ.