SLITHM

සිව් අවුරුදු හෝටල් සහ ආහාර පාන කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාව

හැඳින්වීම

(04) සිවු වසරක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව තුළින්, හෝටල් කර්මාන්තය පිළිබඳ සැලකිය යුතු අන්දමේ අත්දැකීම් සම්භාරයක් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව සලසන අතරම, ආගන්තුක සත්කාර සේවා සහ හෝටල් කළමනාකරණය යන අංශ දෙක කෙරෙහිම අවධානය යොමුකරනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහන ඔබට දේශීය මෙන්ම විදේශීය වශයෙන් ද හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා ලබාගැනීම සඳහා මනා පිටුවහලක් වනු ඇත. සත්කාරක සහ සංචාරක කර්මාන්තය තුළ ලබා ඇති සුදුසුකම් සම්බන්ධයෙන් වැඩි උනන්දුවක් දක්වන බැවින්, එය සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව මගින් ලබාදෙන උසස් මට්ටමේ අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් ඔස්සේ හැකියාවන් තවදුරටත් වර්ධනය කරමින්, සත්කාරක කර්මාන්තයේ කණිෂ්ට කළමනාකරණ මට්ටමේ රැකියා වෙත ප්‍රවිශ්ට වීම සඳහා ඔබ වේගවත් මාර්ගයකට ඔසවා තබයි.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය (SLITHM) මගින් මෙහෙයවනු ලබන මෙම පාඨමාලා සෑම වසරකම ජනවාරි සහ ජූලි මාසවලදී ආරම්භ කරනු ලැබේ. එසේ වුව ද, තවත් සීමිත සංඛ්‍යාවක් සඳහා SLITHM ආයතනයේ පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ඉඩකඩ විවරව ඇත. එබැවින්, මේ සඳහා කැමැත්තක් දක්වන සිසුන්ට තේරීමේ අවස්ථා හිමිකර ගැනීම සඳහා කල්වේලා ඇතිව අයදුම් කිරීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ. සුදුසුකම් සහිත සිසුන් සිය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, අභිමත ක්‍රියාකාරකම්, සේවා පළපුරුද්ද (ඇත්නම්) අමතර ක්‍රියාකාරකම්  ඇතුලත් සම්පූර්ණ ජීව දත්ත තොරතුරු සහ නිර්දේශිත ලිපියක්ද සහිතව SLITHM හි අයදුම්පත් භාරගන්නා කාර්යාලයට භාරදිය යුතුය.

ඩිප්ලෝමා සහතිකය ලබාගැනීම සඳහා  ඕනෑම අයෙකුට සිය කැමැත්ත අනුව විශේෂඥතාවය ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන ක්ෂේත්‍රයේ අන්තර් මාධ්‍ය සහ උසස් මට්ටමේ මොඩියුල ද සමගින්, සහතික පත්‍ර මට්ටමේ මොඩියුල හතරම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් ද සහිතව සාර්ථකව සම්පූර්ණ කළයුතු වේ.

පාඨමාලා ව්‍යුහය

සහතික පත්‍ර මට්ටම අන්තර් මාධ්‍ය මට්ටම උසස් මට්ටම
CL/1. වෘත්තීමය සුප ශාස්ත්‍රය IL/1. වෘත්තීමය සුප ශාස්ත්‍රය AL/1. වෘත්තීමය සුප ශාස්ත්‍රය
CL/2. ආහාර පාන කළමණාකරණය IL/2. ආපන ශාලා සහ අවන්හල් සේවා AL/2. ආපන ශාලා සහ අවන්හල් සේවා
CL/3. හෝටල් ගෘහපාලනය IL/3. හෝටල් ගෘහපාලනය AL/3. නවාතැන් පහසුකම් කළමනාකරණය
CL/4. අමුත්තන් පිළිගැනීමේ කළමනාකරණය IL/4. අමුත්තන් පිළිගැනීමේ කළමනාකරණය
 • ඉහත CL/1, CL/2, CL/3, CL/4 සම්පූර්ණ කිරීම – එක් මොඩියුලයක් සඳහා මාස 5ක් බැගින්
 • කර්මාන්තයේ අත්දැකීම් ලබාගැනීම සම්පූර්ණ කිරීම
 • ඉහත IL/1 සහ AL/1 හෝ IL/2 සහ AL/2 හෝ IL/3 සහ AL/3 හෝ IL/4 සහ AL/3 සම්පූර්ණ කිරීම

අයදුම් කිරීමේ සුදුසුකම්

සහතික පත්‍ර මට්ටමට ඇතුලත්වීම සඳහා

 1. සහතික පත්‍ර මට්ටමට ඇතුලත් වන්නේ නම්;
  • ශිල්පීය මට්ටම හදාරා අවසන් කිරීම සහ කර්මාන්තයේ එක් (01) වසරක අත්දැකීම් ලබාගැනීම තුළින් ඔබ සහතික පත්‍ර මට්ටමට ඇතුලත්වීමට සුදුසුකම් ලබයි හෝ
  • අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගයෙන් සම්මාන තුනක් සහිතව දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ද ඇතුලත්ව විෂයයන් 6කින් සමත්වීම.
 2. කර්මාන්තයෙන් සෘජු අයදුම්කරුවන්
  • කර්මාන්තයෙන් සෘජු අයදුම්කරුවන්; නිසි වයස් මට්ටමේ පසුවීම සහ ඔහු/ඇය අයදුම්කරන ප්‍රදේශයේ වසර දෙකක අත්දැකීම් ලබා තිබීම අයදුම් කිරීමේ සුදුසුකම් සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය වේ.

අන්තර්මාධ්‍ය මට්ටමට ඇතුලත් වීම සඳහා

 • අදාල වෘත්තීය පුහුණුව සමගින් තම අභිමතය අනුව තෝරාගන්නා විෂයයන් 2ක් (හෝ විෂයයන් 4ක්) යටතේ සහතික පත්‍ර මට්ටමේ පාඨමාලා සමත්වීම.
  හෝ
 • අ.පො.ස.(සැ/පෙළ) අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහිතව කර්මාන්තයේ කළමනාකරණ/ අධීක්ෂණ මට්ටමේ තනතුරක වසර 05කට වැඩි පළපුරුද්ද.

අයදුම් කිරීම සදහා

අයදුම් කිරීම සදහා අවශ්‍ය පෝරමය Download කර ගන්න. රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයෙන්ද මෙය ලබා ගත හැක.

රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය 011-2382210 හරහා අමතා හෝ විද්‍යුත් තැපෑල මගින් registrar@slithm.edu.lk හරහා පාඨමාලා ආරම්භ වන දිනයන් පිලිබඳ විමසන්න

How to Apply?

Application Forms can be obtained from following link DOWNLOAD or from Registrars’ Office.

Contact Registrars Office on 011-2382210 or registrar@slithm.edu.lk to obtain information on course commencement dates.

Download Application