සංචරණ හා සංචාරක කටයුතු

මෙම විෂය ක්ෂේත්‍රය හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හට සංචාරක කර්මාන්තයේ ඕනෑම අංශයක රැකියාවක නිරත විය හැක. කනිෂ්ඨ කළමනාකරුවෙකු, කළමනාකරුවෙකු හෝ සංචාරක හා සංචරන සේවා සපයන ආයතනයක හිමිකරුවෙකු ලෙස කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය ශිල්පිය දැනුම මෙමගින් ලැබේ . ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හට විෂයට අදාළ යම් ක්ෂේත්‍ර වල විශේෂඥ දැනුමක් ප්‍රගුණ කල හැක . සංචාරක කර්මාන්තයේ එදිනෙදා ක්‍රියාකාරකම් හෝ සංචාරක අලෙවිකරණය සහ සංචාරක නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීමේ භූමිකාවන්හි සේවා සැපයීමට දායක විය හැක.

SLITHM ආයතනය මගින් පවත්වනු ලබන සංචාරක රියදුරු මාර්ගෝපදේශක පාඨමාලාව හා ජාතික සංචාරක මාර්ගෝපදේශක පාඨමාලාව මගින්
සංචාරක මගපෙන්වන්නන්, සංචාරක සම්බන්ධීකරණ නියෝජිතයින් සහ සංචාරක නියෝජිතයන් වැනි කර්මාන්තයේ තොරතුරු බෙදා හැරීම හා සම්බන්ධ වෘත්තීන්හි නියැලීමට අවශ්‍ය ප්‍රයෝගික හා සංකල්පමය දැනුම ලබා දෙනු ලැබේ.

මෙම විෂය ක්ෂේත්‍රයේ වෙනත් රැකියා අවස්ථා

 • තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරු
 • මෙහෙයුම් කළමනාකරු
 • කළමනාකරු – සංචාර මෙහෙයුම්
 • කළමනාකරු – සංස්කෘතික සංචාර මෙහෙයුම්
 • Inbound groups manager
 • Reservations manager හෝ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන කළමණාකරු
 • සංචාරක නියෝජිත ආයතන කළමනාකරු
 • තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරු
 • අධ්‍යක්ෂ(අයිතිකරු-ක්‍රියාකරු කුඩා සංචාරක ව්‍යාපාරය)
 • කළමනාකරු (අයිතිකරු-ක්‍රියාකරු කුඩා සංචාරක ව්‍යාපාරය)
 • අලෙවි කළමනාකරු
 • නිෂ්පාදන කළමනාකරු
 • සංචාරක කළමනාකරු
 • Inbound sales manager.