ශිෂ්‍යත්ව හා සම්මාන

ශිෂ්‍යත්ව

SLITHM ආයතනය මගින් ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමට කටයුතු කරන අතර අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සදහා ශිෂ්‍යත්ව වෙන් කර ඇත. ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් පහත දක්වා ඇත.

සුදුසුකම්

  • ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් SLITHM ආයතනයේ පාඨමාළා සදහා ලියාපාදිංචි වී සිටිය යුතුය.
  • ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙනත් ආයතනයක උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත විය නොයුතු අතර රැකියාවක නිරත විය නොයුතුය.
  • වයස අවුරුදු 40ට අඩු විය යුතුය
  • දෙමාපියන්ගේ ආදායම් සීමාව වාර්ෂිකව රුපියල් 30,0000 ක් හෝ ඊට අඩු විය යුතු වන අතර වාර්ෂිකව අදාළ සහන ආදායම් සීමාවට එකතු කර ගණන් බලනු ඇත. මෙම අවශ්‍යතාවය නිළ ඇදුම් හා ප්‍රවාහනයට අදාළ නොවේ.

(දෙමාපියන්ගේ වාර්ෂික ආදායම තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් සහතික කර ඇති ග්‍රාමසේවක ලිපියක් අවශ්‍ය වනු ඇත).

තෝරාගත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හට පහත සඳහන් කාණ්ඩ යටතේ ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමනු ලැබේ

  • ප්‍රවාහන ගාස්තු
  • නිළ ඇදුම් ගාස්තු
  • පාඨමාලා ගාස්තු
  • නේවාසික ගාස්තු
  • සම්පුර්ණ ශිෂ්‍යත්වය (පාඨමාලා ගාස්තුව හා නේවාසික ගාස්තුව)

තවද ඔබ ලංකා බැංකුවේ (BOC) ඕනෑම ශාඛාවකින් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම අනිවාර්ය අතර, බැංකු ගිණුම තහවුරු කිරීමේ ලිපියක් බැංකුවෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. (මෙය අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවකි). වැඩි විස්තර සඳහා, කරුණාකර 0112382201-13 – රෙජිස්ට්රාර් කාර්යාලය අමතන්න

සම්මාන

අති විශිෂ්ඨ අධ්‍යාපන කුසලතා පෙන්නුම් කරනු ලබන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සදහා පහත සදහන් විශේෂ සම්මාන පිරිනමනු ලැබේ

• Award for the Most Outstanding Student In Front Office Operation – Intermediate Level.
• Award for the Most Outstanding Student in Food & Beverage Operations – Intermediate Level.
• Award for the Most Outstanding Student in Professional Cookery – Intermediate Level
• Award for the Most Outstanding Student in Housekeeping Operations – Intermediate Level.
• Award for the Most Outstanding Student in Accommodation Operation-Front Office – Advance Level.
• Award for the Most Outstanding Student in Accommodation Operation- Housekeeping-Advance Level.
• Award for the Most Outstanding Student in Professional Cookery – Advance Level.
• Professor Chandana Jayawardene Challenge Trophy for the Most Outstanding Student Advance Level.
• Sunquick Challenge Trophy for the Best Student in Innovative Cocktail Preparation in Food & Beverage Operation – Advance Level.
• Felix Bartholomeusz Challenge Trophy for The Most Outstanding Student in Professional Cookery Advance Level.
• The Ceylon Hotel School Graduates Association Prize Award for the Most Outstanding Student in Four Year Management Diploma.

*

• Award for the Most Outstanding Student in Housekeeping Operations- Three Year Management Diploma.
• Award for the Most Outstanding Student in Front Office Operations – Three Year Management Diploma.
• Award for the Most Outstanding Student in Food & Beverage- Three Year Management Diploma.
• Award for the Most Outstanding Student in Professional Cookery- Three Year Management Diploma.
• Unilever Food Solutions Challenge Trophy Unilever Food solution Book Award for the Most Outstanding Student in Professional Cookery Practical Three Year Management Diploma.
• Sunquick Challenge Trophy for the Most Outstanding Student in Beverage Studies Three Year Management Diploma.
• Jysper Catering Equipment Challenge Trophy for the Most Outstanding Student in Food & Beverage Operations Three Year Management Diploma.
• Shangri-La Hotel Colombo Challenge Trophy for The best student in Wine Studies Three Year Management Diploma.
• Taj Samudra Challenge Trophy for the Most Outstanding student in Revenue Management in Three Year Management Diploma.
• Kamal.S.Hapuwatta Challenge Trophy for the Most Outstanding Student in Housekeeping Management Three Year Management Diploma Donated by past Housekeeping Graduates.
• The Ceylon Hotel School Graduates Association Prize Award for the Most Outstanding Student in Three Year Management Diploma.
• Colombo Hilton Trophy for the Most Outstanding Management Diploma Holder.

*

• Godfrey Perera Challenge Trophy for the Best Student in Wine Studies.
• Mahasinghe Memorial Challenge For The Most Outstanding Student In Hotel Accounting Donated by The Ceylon Hotel School Graduates Association.
• Cargills Quality Foods Challenge Trophy for the Most Outstanding Student In Larder Preparations.
• Kurt Pozzato Challenge Trophy donated by Unilever Food Solution for The Most Outstanding Student in Pastry Preparations.
• Neil.Gow Challenge Trophy for the Most Outstanding Student in Hot Kitchen Preparations.
• J.H. De Saram Memorial Trophy for the Most Outstanding Student In Management Studies Donated By Late Mrs.Pearl Heenatigala.