About SLITHM

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය පිළිබඳ

තරගකාරී ආගන්තුක සත්කාර හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ තරුණ තරුණයින් පුහුණු කිරීම සදහා රජය විසින් 1964 දී ස්ථාපිත කරන ලද “ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය”, සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය  විසින් කළමනාකරණය කරන,රජයේ එකම අනුමත හා ප්‍රමුඛතම ආයතනයයි. තවදුරටත්, දිවයින පුරා සිසුන් හට පහසුකම් සැපයීම සදහා අනුරාධපුර, බණ්ඩාරවෙල, පල්ලෙකැලේ, කොග්ගල, රත්නපුර හා කුරුණෑගල යන නගර වල ප්‍රදේශික මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා ඇත.

සංචාරක හා සත්කාරක කර්මාන්තයේ වර්ධනයන් සමග නිරතුරුව ව්‍යාප්ත වන ශ්‍රී ලාංකීය සංචාරක අංශය අනුගමනය කරමින්, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර හෝටල් හා සංචාරක කර්මාන්තයේ වේගවත් සංවර්ධනය සදහා අවශ්‍ය වෘත්තීය පුහුණුව, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනයේ හොඳම පුහුණුව ලැබූ වඩාත්ම උත්තෙජික කළමනාකරණ වෘත්තීකයින් විසින් ලබා දේ. පළමු වසර දහය තුළදී කර්මාන්තයේ ඉහලම හා මධ්‍යම කළමනාකරණ තනතුරු සදහා පිරිස් පුහුණු කිරීමට අවධානය යොමුවූ අතර ඒ සදහා අත්රෙකයක් ලෙස ශිල්පිය මට්ටමේ කෙටි කාලින පාඨමාලා මගින් ආගන්තුක සත්කාර කර්මාන්තයේ විවිධ දෙපාර්තමේන්තු සදහා මිනිස් ශ්‍රමය ලබා දෙන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ හා ආසියාවේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ, වෙනස් වන පූළුල් වෙළඳපොල අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ව්‍යාපාර හා හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය පසුගිය වසර කීපය පුරාවට සිය වැඩසටහන් සකසා ඇති අතර කර්මාන්තයේ නිශ්චිත ක්ෂේත්‍ර වල විශේෂ දැනුම ලබා දීම සදහා අවස්ථා ගණනාවකදීම පුහුණු වැඩසටහන් හදුන්වා දී ඇත.බහුවිධ පිවිසුම් හා පිටවීමේ අවස්ථා සපයමින් සිසුන්ට පුහුණුව තෝරා ගැනීමේදී වඩාත් නම්‍යශීලි වීමට මෙම වැඩසටහන් ඉඩ සලසයි.

දැක්ම

“ආසියාවේ සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාර කර්මාන්තයේ, මානව සම්පත් සංවර්ධනය සදහා පුහුණු හා අධ්‍යාපනය තුළ විශිෂ්ටතා මධ්‍යස්ථානය වීම”

මෙහෙවර

01) සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාරක කර්මාන්තය සදහා ඉහලම ගුණාත්මක වෘත්තිකයින් බිහි කිරීමට, සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාර කර්මාන්තයේ පුහුණු සහ අධ්‍යාපනික වැඩ සටහන් හදුනා ගැනීම, නිර්මාණය කිරීම හා ලබා දීම.

02) සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාරක කර්මාන්තය තුල නිරතුරුව වෙනස්වන හා අභියෝගාත්මක ප්‍රවණතා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින්, සංචාරක හා සත්කාරක කර්මාන්තය තුල ඇති ඉල්ලුම සපුරාලීමට අවැසි ශ්‍රම බලකාය පුහුණු කිරීම.

03) ශ්‍රී ලාංකීය ආගන්තුක සත්කාරය හා එහි අගයන් ගෝලීය මට්ටම දක්වා ප්‍රවධනය කරන අතරතුර, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති වලට අනුකුලව සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාරක අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව ලබා දීම.

04) සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාර කර්මාන්තයේ තිරසාර වර්ධනයක් සහතික කරමින් රටේ වවිධ ප්‍රදේශ වල ජීවත් වන සියළුම තරුණයින් හට සාධාරණ වැඩ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සහ සම අවස්ථා ලබා දීම.

05) දේශීය හා ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන ආයතන සමග අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පලදායී ආකාරයකින් කටයුතු කිරීම තුලින් සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාරක අධ්‍යාපනය සපය්මේ ශක්‍යතාවය පුළුල් කිරීම.

06) සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාරයේ පර්යේෂණ හරහා අන්තර්ජාතික දැනුම හා සම්බන්ධතාවයට එකතු වන විශිෂ්ඨත්වය ප්‍රධර්ශනය කිරීම.

ඉලක්ක

1) 2016 වර්ෂය වන විට සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාරක කර්මාන්තය සදහා අවශ්‍ය මිනිස් ශ්‍රමය සපුරාලීමට ශ්‍රී ලාංකිකයින් 600,000 පමණ පුහුණු කිරීම.

2) වෙනස් වන ගෝලීය ව්‍යාපාරික පරිසරයේ සංචාරක හා සත්කාරක කර්මාන්තය තුල, හෝටල් මෙහෙයුම් කුසලතා සහ කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති පිලින්බන්දව අවධානය යොමු කෙරෙන වැඩසටහන් සහ අදාළ පාඨමාලා මගින්, ආගන්තුක සත්කාර, සංචාර හා හෝටල් කළමනාකරණයේ රැකියා අවස්ථා උදෙසා පරිපුර්ණ උසස් තත්වයේ උපාධිධාරීන් සුදානම් කිරීම.

3) ඉදිරි වසර 3 තුල ලෝක සංචාරක සංවිධානයේ ප්‍රමිතිය (TedQual) ලබා ගැනීම

4) දෙවසරක් ඇතුලත දේශීය හා ජාත්‍යන්තර හවුල්කරු ජාලය තුල උපාය මාර්ගික සන්ධාන, බලය පැවරීම හා පිළිගැනීම තුලින් පුළුල් ව්‍යාප්තියක් හා නියෝජනයක් ලඟා කර ගැනීම.

5) වසරක් ඇතුලත, කාර්ය මණ්ඩලය සදහා, වෘත්තීය වර්ධනය සහ ශක්‍යතාවය ගොඩනැගීමට කැපවූ මානව සම්පත් සංවර්ධන ඒකකයක් සංවර්ධනය කිරීම.

6) විෂයමාලාව සංවර්ධනය හා පුහුණු ක්‍රමවේද වරින් වර සංශෝධනය කිරීම මගින් ගෝලීය ප්‍රමිතීන්ට අනුකුලව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනයෙහි වර්තමාන සංචාරක අධ්‍යාපන වැඩ සටහන් ඉහල නැංවීම.

අපගේ තේමාව

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය අග්‍රස්ථානය වෙත් රැගෙන යාම – ශ්‍රී ලාංකීය ආගන්තුක සත්කාරය තුල විශිෂ්ටත්වය කරා ගමන් කිරීම

අපගේ අගයන්

සංචාරක හා ආගන්තුක කර්මාන්තයේ, මානව සම්පත් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ ජාතික ප්‍රමුඛ ආයතනය ලෙස අප කවුරුන්ද යන්න හා අපගේ ස්ථාවරය, අපගේ පරම අගයන් මගින් පිළිබිබු වේ.

i) ගුනාත්මකභාවය – අපගේ සිසුන්ට උසස් වටිනාකමක් ලබා දෙන පළමු පන්තියේ හා අධ්‍යාපන වැඩසටහන් අපි ලබා දෙන්නෙමු.

ii) සාධාරණත්වය – ඉහලම ජයග්‍රහණයක් හා වර්ධනයක් සදහා, සංචාරක හා ආගන්තුක සත්කාරක කර්මාන්තයේ මානව සම්පත් පිළිබඳව ඇති ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීමට, සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයකුටම සාධාරණ සහ එක සමාන අවස්ථා උදා කර දීමට අපි සහතික වන්නෙමු.

iii) අඛණ්ඩතාවය – සංචාරක හා සත්කාරක සේවා සදහා මානව සම්පත් පුහුණු අවශ්‍යතා සපුරාලීමට, වෘත්තීමය අචාර ධර්ම හා ශික්ශාවන්හි ඉහලම ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කිරීමට අපි දැඩි උත්සහයක් දරන්නෙමු.

iv) තිරසාරභාවය – වගකිවයුතු හා තිරසාර මාර්ගයන් ඔස්සේ, ආයතනික වර්ධනය, අප විසින් ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ.