SLITHM

Principals

Name Designation School E-Mail
 Mr.S.A.Hathurusinghe  Acting Principal/Senior Lecturer  Colombo  samanh@slithm.edu.lk
Mr.K.D.Y.N.Kahatapitigama  Principal Anuradhapura  nalink@slithm.edu.lk
Mr.H.K.C.Perera  Principal  Bandarawela  chamanp@slithm.edu.lk
Ms.R.W.G.K.Wickramasinghe  Acting Principal/Senior Lecturer  Kandy  kumuduniw@slithm.edu.lk
Mr.R.D.A.Lenard  Principal  Koggala  lenardr@slithm.edu.lk
Mr.E.K.Sarath Kumara  Principal  Kurunegala  sarathk@slithm.edu.lk
Mr Kanishka N Jayathunga  Principal  Ratnapura  kanishkaj@slithm.edu.lk
Mr.G.L.B.R.Perera  Acting Principal/Senior Lecturer  Pasikudah rameshp@slithm.edu.lk